Regulamin

Regulamin

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży detalicznej dla umów zawieranych za pośrednictwem korespondencji, podczas rozmowy telefonicznej oraz w ramach innych obsługiwanych kanałów sprzedaży internetowej, prowadzonej przez A&M Arkadiusz Pietrzak z siedzibą mieszczącą się pod adresem Gaboń 16, 33-388 Gołkowice, Numer NIP 7343266652, Numer REGON 382983570, nr tel. +48 798 651 307, e-mail: info@am-gardenhome.pl

Dla warunków sprzedaży hurtowej, zastosowanie mają inne dokumenty.

Oferta

Oferowane produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że z oferty wynika inaczej (np. produkt jest drugiego gatunku, pochodzi z ekspozycji lub był krótkotrwale używany).

Oferowane produkty są zgodne z Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Produkt z oferty może być objęty gwarancją w zakresie pełnym lub ograniczonym. Okres jej obowiązywania znajduje się w treści oferty, a szczegółowe zasady znaleźć można w treści instrukcji użytkowania produktu.

Data dostępności produktu w ofercie jest szacowana i może ulec zmianie.

Cena produktu w ofercie jest wyrażona w złotych polskich, zawiera podatek VAT i nie obejmuje kosztu dostawy. Na cenę produktu mogą mieć wpływ działania marketingowe.

Zdjęcia produktu w ofercie przedstawiają jego faktyczny wygląd. W zależności od jakości ekranu i jego ustawień, kolorystyka zdjęć, a w szczególności intensywność kolorów i odcień, mogą różnić się od tych rzeczywistych.

Zamówienie

Zamówienie jest formą umowy zawieranej w języku polskim między Sprzedającym a Kupującym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu składania zamówienia, zapozna się z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Złożenie zamówienia nie gwarantuje rezerwacji wybranych produktów – dopiero podjęcie realizacji zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem ich dostępności.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, jako właściwe do dowodu zakupu.

Płatność

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

Udostępniane metody płatności za zamówienie to: przelew tradycyjny, przelew online, raty, gotówka przy odbiorze. Wymienione metody płatności są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych.

Płatność regulowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana metody płatności na przelew tradycyjny lub gotówkę przy odbiorze. W przypadku pozostałych metod płatności potrzebne jest ponowne złożenie zamówienia.

Płatność gotówką przy odbiorze w zamówieniu z dostawą przesyłką jest płatna, a jej koszt doliczany jest jednorazowo do kosztu dostawy.

Możliwe jest odroczenie płatności za zamówienie jednostkom budżetowym.

Dostawa

Kupując bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez  media społecznościowe, aukcje, ogłoszenia itp., (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego*.

Udostępniane metody dostawy zamówienia to: przesyłka, odbiór osobisty. Dostawa przesyłką jest obsługiwana przez Sprzedającego lub firmy kurierskie.

Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana metody dostawy na inną, dowolną z udostępnianych.

Dostawa przesyłką może być płatna, a jej koszt naliczany jest jako koszt dostawy.

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

Realizacja

Zamówienie jest ważne 7 dni od jego złożenia. Jeśli w tym czasie konieczny do realizacji zamówienia kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, płatność nie zostanie uregulowana lub nie nastąpi odbiór osobisty, to zamówienie zostanie anulowane.

Czas realizacji zamówienia, w tym jego dostawy, wynosi do 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że z oferty wynika inaczej (np. produkt ma określoną datę dostępności, jest robiony na zamówienie).

W każdej chwili zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego lub Sprzedającego. Z tego tytułu nie zostaną naliczone Kupującemu żadne koszty.

Zwrot

Zwrot produktu możliwy jest w oparciu o ustawę z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) i polega na odstąpieniu od zawartej umowy w terminie do 14 dni liczonych od dnia jego otrzymania. Czynność ta sprawia, że umowa uważana jest za niezawartą.

Dokonanie zwrotu produktu wymaga od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy. Dokument ten należy odesłać wraz ze zwracanym towarem.

Zwracany produkt należy odesłać do Sprzedającego niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy.

Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy, ale nie wcześniej niż po przyjęciu zwracanego produktu lub udowodnieniu jego odesłania.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Jeśli Kupujący wybrał inną metodę dostawy zwracanego produktu niż najtańsza, zwykła oferowana przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Koszty dodatkowe poniesione przez Kupującego (np. za skorzystanie z usługi opcjonalnej) nie podlegają zwrotowi.

Reklamacja

Reklamacja produktu możliwa jest z tytułu rękojmi lub ze względu gwarancji, w ramach czego Kupujący może żądać wobec Sprzedającego obniżenia ceny produktu, jego nieodpłatnej naprawy, wymiany na nowy lub odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający wyłącza rękojmię za wady fizyczne i prawne rzeczy wobec Kupującego nie będącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1145).

Złożenie reklamacji produktu wymaga od Kupującego złożenia sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy.

Niezbędnymi informacjami w zgłoszeniu do złożenia reklamacji są dane Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), dowód zakupu (np. numer zamówienia, sygnatura paragonu lub faktury), szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia i żądanie wobec Sprzedającego. Jeżeli otrzymane w zgłoszeniu informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji to Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Kupujący obowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedającego na jego koszt. Jeśli z pewnych względów dostarczenie produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobligowany jest udostępnić go Sprzedającemu w miejscu, w którym się znajduje.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji produktu niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej złożenia z zastrzeżeniem otrzymania niezbędnych informacji. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wspomnianym terminie oznacza, że reklamacja produktu uważana jest za uzasadnioną.

Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. przez platformę internetowego rozstrzygania sporów opracowaną przez Komisję Europejską,
  2. za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021

*Art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, regulujące kwestię przedstawicielstwa.

*Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

*W myśl art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania, pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.